Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2019 - 2020

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn casglu mes ar gyfer helpu Cyfoeth Naturiol Cymru gyda’i ymgyrch i blannu mwy o goed derwen.  Edrychwn ymlaen at weld faint o fe…

Ar y 11fed  o Hydref aethon ni i Goleg y Drindod i wrando ar y Comisiynydd Plant Cymru, sef Sally Holland, yn sôn am bwysigrwydd hawliau plant. Yna gwnaethon ni…

Fel rydych yn gwybod mae ein cyn pennaeth Mrs Angharad Jones wedi ein gadael felly cynhaliwyd te prynhawn i ddiolch a dymuno iddi pob llwyddiant yn ei swydd new…

Fel rhan o ymgyrch Siarter Iaith daeth Anni a Tudur Phillips i hybu Cymreictod trwy gyfres o weithgareddau hwylus a bywiog. Buodd Anni yn ysbrydoli’r disgyblion…

Cawsom berfformiad gwych gan blant dosbarth Henllan wrth iddynt sôn am bwysigrwydd diolch am fwyd trwy berfformio’r stori ‘Dilyn taith y dorth’. Diolch i bawb a…

Hoffwn ddiolch i Celtic Opticians, Wynne & Co, Wayne Morgan ar CRhFf am eu cyfraniadau hael er mwyn i ni brynu cit newydd i'r ysgol. Mae’r plant wedi mwynha…

Dosbarth derbyn yn y Parc Deinosoriaid dydd Llun i gyd-fynd gyda thema'r dosbarth.  Pawb wedi mwynhau!

Ar y 22ain o Ionawr bu Meilyr, Callum , Ffion a Lili yng nghystadleuaeth ‘Cwis Dim Clem’ Menter iaith Gorllewin Sir Gâr. Daeth y tîm yn gydradd gyntaf g…

Aeth dosbarth Hafod am drip i ddysgu ac astudio castell Caeriw fel rhan o thema’r dosbarth y tymor hwn. Cafodd y dosbarth amser arbennig yn cymryd rhan …

Cawsom ddiwrnod da yn dysgu am olau a thywyllwch yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Dysgais fod y lleuad yn newid llawer o weithiau mewn mis! Roeddwn …

Showing news items from 31 to 40 of 44. Showing page 4 of 5. Results pages: