Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2017 - 2018

Daeth yr yr heddlu a’r frigâd dân i siarad â disgyblion CA2 am bwysigrwydd diogelwch yn ystod dathlu Calan Gaeaf a noson Guto FFowc.

Yn ddiweddar cafwyd ymweliad gan staff llyfrgell y Sir.   Gwnaethant ddangos adnoddau darllen a gweithgareddau rhad ac am ddim a oedd ar gael trwy wefan llyfrge…

Rydym wedi cael llawer o hwyl yn casglu mes ar gyfer helpu Cyfoeth Naturiol Cymru gyda’i ymgyrch i blannu mwy o goed derwen.  Edrychwn ymlaen at weld faint o fe…

Ar y 11fed  o Hydref aethon ni i Goleg y Drindod i wrando ar y Comisiynydd Plant Cymru, sef Sally Holland, yn sôn am bwysigrwydd hawliau plant. Yna gwnaethon ni…

Fel rydych yn gwybod mae ein cyn pennaeth Mrs Angharad Jones wedi ein gadael felly cynhaliwyd te prynhawn i ddiolch a dymuno iddi pob llwyddiant yn ei swydd new…

Fel rhan o ymgyrch Siarter Iaith daeth Anni a Tudur Phillips i hybu Cymreictod trwy gyfres o weithgareddau hwylus a bywiog. Buodd Anni yn ysbrydoli’r disgyblion…

Cawsom berfformiad gwych gan blant dosbarth Henllan wrth iddynt sôn am bwysigrwydd diolch am fwyd trwy berfformio’r stori ‘Dilyn taith y dorth’. Diolch i bawb a…

Hoffwn ddiolch i Celtic Opticians, Wynne & Co, Wayne Morgan ar CRhFf am eu cyfraniadau hael er mwyn i ni brynu cit newydd i'r ysgol. Mae’r plant wedi mwynha…

Dosbarth derbyn yn y Parc Deinosoriaid dydd Llun i gyd-fynd gyda thema'r dosbarth.  Pawb wedi mwynhau!

Ar y 22ain o Ionawr bu Meilyr, Callum , Ffion a Lili yng nghystadleuaeth ‘Cwis Dim Clem’ Menter iaith Gorllewin Sir Gâr. Daeth y tîm yn gydradd gyntaf g…

Showing news items from 21 to 30 of 36. Showing page 3 of 4. Results pages: