Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2019 - 2020

Cynhaliwyd cystadleuaeth hetiau Pasg ar ddiwrnod ola'r tymor gyda Miss Angharad Williams, Lan Lloft yn beirniadu’r hetiau. Cafwyd bore llawn hwyl a lliw yng ngh…

Cafodd Miss Powell, Mrs Phillips a Mrs Harvey y cyfle i ymweld ag ysgolion allan yn yr Eidal yn ddiweddar fel rhan o brosiect Erasmus. Roedd yn brofiad gwych i…

Braf oedd croeaswu Rhys Davies o Mad Science i gynnal gwasanaeth er mwyn hybu clwb ar ôl ysgol Gwyddonwyr Gwallgof a fydd yn cael ei gynnal am weddill y tymor.…

Llongyfrachiadau mawr i Osian Thomas Blwyddyn 6 a fu'n chwarae i dîm pêldroed ysgolion Sir Gaerfyrddin eleni. Da iawn ti!

Buodd bl. 5 a 6 yn diddanu’r henoed drwy ganu carolau Nadolig a chwarae recorders yng Nghartref Gofal Peniel

Cafodd Mrs Bethan Phillips a Miss Carys Bowen y cyfle i ymweld ag ysgol allan yn wlad Ffrainc yn ddiweddar fel rhan o brosiect Erasmus. Roedd yn brofiad gwyc…

Casglwyd arian tuag at Urdd  Gobaith Cymru wrth i’r plant ddod i’r ysgol wedi gwisgo dillad coch, gwyn a gwyrdd. Diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Roedd hi’n ddiwrnod lliwgar iawn ym Mheniel yn ddiweddar wrth i’r plant a staff wisgo dillad lliwgar i godi arian i Blant Mewn Angen! Diolch i bawb a wnaeth gyf…

Dyma griw’r Cyfnod Sylfaen yn canu amrywiaeth o ganeuon Nadoligaidd ar gyfer  ein ffrindiau yn y Gymuned yn ystod eu bore coffi. Bleser oedd creu adloniant a mw…

'CULHWCH AC OLWEN' Buodd yr adran Iau i weld sioe Culhwch ac Olwen gan gwmni Mega. Roedd pawb wedi mwynhau y sioe.   JACK AND THE BEANSTALK Cafodd plant …

Showing news items from 11 to 20 of 44. Showing page 2 of 5. Results pages: