Digwyddiadau a Newyddion yr Ysgol 2019 - 2020

Llongyfarchiadau arbennig i Sioned ar ei llwyddiant diweddar yn nghystadleuaeth Corgurdd Gorllewin Myrddin.  Diolch yn fawr i Mrs Delyth Jones, Llambed a'i mer…

Yn ystod y tymor yma mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn brysur gymryd rhan mewn prosiect cyffrous gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chwmni Noson Allan. Maent wedi bo…

Llongyfarchiadau anferthol i Dion ar gael ei ddewis i chwarae rôl Alun yn  "The Snow Spider", cynhyrchiad gan y BBC. Bydd Dion yn ymddangos ar y sgrin fach yn y…

Fel rhan o waith thematig 'Dydd a Nos' dosbarth Hengil, braf oedd croesawu Mrs Sewell i'r dosbarth i drafod ei gwaith fel nyrs sy'n gweithio yn y nos.

Da iawn i fechgyn blwyddyn 5 a 6 fu'n cystadlu'n ddiweddar yng nghystadleuaeth Rygbi'r Urdd Gorllewin Myrddin. Chwaraeodd y bechgyn 4 gem, gan ennill 2 a cholli…

Yn ystod hanner tymor cyntaf yma mae dosbarth Henllan yn brysur ddysgu am yr "Ysgol". Braf oedd croesawu Gwenda a Marcia i'r ysgol. Cafodd plant y dosbrth brynh…

Ddydd Gwener olaf Medi, cynhaliwyd taith gerdded ysgol gyfan i ddathlu penblwydd yr adeilad yn 10 oed ac i godi arian er mwyn cyfoethogi profiadau'r dysgwyr. Br…

Cafywd cyffro mawr yn yr ysgol yr wythnos gyntaf yn ôl wrth i ni groesawu yr Arlunydd Rhiannon Roberts i'r ysgol. Yn dilyn cyfarfod gyda blwyddyn 6, creuwyd mur…

Cafwyd diwrnod llawn hwyl ar yr 11eg o Fai! Daeth pawb at ei gilydd, gan dorchi eu llewys a mynd ati i chwynnu, dadwreiddio, plannu a thacluso’r ardal…

Llongyfarchiadau i Josh a Meilyr a oedd wedi cael ei ddewis i gynrychioli Tîm rygbi ysgolion Caerfyrddin yn gystadleuaeth genedlaethol 7 pob ochr yn Nynfant.   …

Showing news items from 1 to 10 of 44. Showing page 1 of 5. Results pages: